Kinh doanh - Sản xuất

Cty Bắc Vĩ Liên Doanh

 (033) 3848899
Kinh doanh - Sản xuất

Cty Bảo Lý TNHH Nghệ Thuật

 (04) 38293777
Kinh doanh - Sản xuất

Cty Trung Duyên TNHH

 (04) 38562295
Kinh doanh - Sản xuất

Cty Ngôi Sao Liên Doanh Đĩa Compact

 (04) 36282241