Gỗ-Chế Biến

Cty Kim Thành Phát TNHH

 (0511) 3500628
Gỗ-Chế Biến

Cty Minh Kha TNHH Đầu Tư & Phát Triển

 (0241) 3686126
Gỗ-Chế Biến

Cty Cổ Phần Chế Biến Gỗ

 (0320) 3853801