Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Lê Phan TNHH-Nhà Máy

 (061) 3954277
Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Việt Trần Cổ Phần Xây Dựng-Xưởng

 (061) 3933363
Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Halla TNHH Việt Nam

 (061) 3569300
Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty CA Bê Tông TNHH

 (0650) 3653999
Bê Tông-Các Sản Phẩm

Cty Beton 6 Cổ Phần

 (0650) 3781529